top of page

Regulamin  rezerwacji usług

§ 1

DEFINICJE

Administrator: Pracownia Rozwoju „EVOLUO” Agnieszka Kułakowska, z siedzibą w Rybniku, ul. Gen. Okulickiego 35E,
NIP: 6911661689, REGON: 384250966

Użytkownik: osoba dokonująca rezerwacji lub/i zakupu usług psychologicznych.

§ 2

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Użytkownikiem może zostać osoba pełnoletnia lub opiekun osoby niepełnoletniej, który dysponuje pełnią praw rodzicielskich / opiekuńczych.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji formy świadczenia usługi lub odmowy jej wykonania, mając na uwadze stan psychiczny lub  zdrowia Użytkownika.

 3. Usługi  nie będą świadczone w stosunku do osób, które są pod wpływem środków odurzających, 

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość regulaminu przez Użytkownika.

 5. Wszelkie uwagi, pytania lub wątpliwości należy kierować do Administratora telefonicznie, pod Nr 666-693-617, mailowo,
  na adres: agnieszka@pracowniaevoluo.pl, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.mozgownia.pl, w zakładce „kontakt”.

§ 3

REZERWACJA, PŁATNOŚCI, ANULOWANIE WIZYTY

 1. Użytkownik ma możliwość zarezerwowania terminu spotkania stacjonarnego z  wykorzystaniem systemu rezerwacyjnego na stronie www.mozgownia.pl.

 2. Rezerwacji można również dokonać telefonicznie lub osobiście.

 3. Usługi stacjonarne podlegają opłacie  w gabinecie,  z wykorzystaniem terminala płatniczego lub gotówką.

 4. Ceny usług są zgodne z cennikiem zawartym na stronie www.mozgownia.pl.

 5. W przypadku wizyt  zarezerwowanych przy wykupie karnetu istnieje możliwość ich anulowania i przełożenia na inny termin, jednak nie później niż 24 h przed planowanym spotkaniem.

 6. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w pkt. 5, cena rezerwacji nie ulega zwrotowi, a zarezerwowaną wizytę traktuje się jako odbytą.

 7. W przypadku żądania faktury za wykonaną usługę, Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie przed wniesieniem opłaty.

 8. W przypadku żądania faktury, Użytkownik zobowiązany jest przekazać Administratorowi dane niezbędne do jej wystawienia.

 9. W przypadku osób fizycznych, faktury wystawiane są tylko po zwrocie oryginału wystawionego paragonu.

 10. Faktura zostanie przesłana na wskazany adres mailowy lub przekazana osobiście w siedzibie Administratora.

§ 4

REKLAMACJE

 1. Usługi psychologiczne i świadczone są zgodnie z zasadami obowiązującego kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.

 2. W uzasadnionych przypadkach, psycholog może zalecić konsultacje lekarskie bądź specjalistyczne.

 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niepożądane skutki wynikające z niewłaściwego zastosowania informacji zawartych na stronie www lub otrzymanych w trakcie wykonywania usługi.

 4. Reklamacje należy zgłaszać na adres email: agnieszka@pracowniaevoluo.pl.

 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.

§ 5

DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dokonując rezerwacji przekazuje dobrowolnie swoje dane osobowe niezbędne do identyfikacji.

 2. Dane te są przechowywane przez Administratora zgodnie z polityka prywatności.

bottom of page